התנאים הראשוניים להכרזה על פשיטת רגל

הליך פשיטת הרגל יכול להתרחש בשתי דרכים: על ידי החייב עצמו שמבקש לפתוח דף חדש בחייו ואת האפשרות לקבל, בסופו של דבר ועניין, צו הפטר מחובותיו. או, לחילופין, על ידי הנושים שהתייאשו מהליכי ההוצאה לפועל והם מבקשים להגיש בקשה להכרזה על החייב כפושט רגל כדי לכנוס את נכסיו לפריעת חובותיו על ידי הנאמן. אך מהם תנאי החובה להגשת בקשה רשמית לפשיטת רגל מטעם החייב או הנושים שלו? העצות המרכזיות במאמר שלפניכם
Business woman working with documents in the office

תנאי החובה להליך פשיטת רגל:

פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם – 1980, קובעת באופן ברור כי כדי  להכריז על אדם כחייב, עליו לעמוד בתנאים המצטברים הבאים:

הוא בן 18 שנה ומעלה. ובשעה שעשה או נעשה לו מעשה פשיטת הרגל, התקיים בו אחד מהתנאים הבאים:

  1. היה בישראל.
  2. גר כרגיל בישראל או היה לו מקום מגורים בישראל.
  3. ניהל עסקים בישראל – בעצמו או על ידי מורשה או מנהל.
  4. היה חבר בתאגיד שניהל עסקים בישראל.
  5. חובותיו אינם פחותים מסך של כ – 18,000 ₪ (יצוין כי הסכום מתעדכן ב-1 בינואר כל שנה בהתאם לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן).

התנאים להגשת בקשה מטעם נושי החייב:

1. החוב הוא סכום קצוב בכסף.

2. מעשה פשיטת הרגל עליו מסתמכת הבקשה אירע תוך שלושה חודשים לפני הגשתה.

3. הסיבה לבקשה מטעם הנושה תהיה בגין ביצוע 'מעשה פשיטת רגל' . הגדרה זו עונה למקרים כמו אלה הבאים שנעשו על ידי החייב: מתן מתנה במרמה, העברה במרמה או שעבוד, או אם ניסה החייב לחמוק מפירעון חובותיו. כמו גם: עזב את הארץ, עבר לעיר אחרת, נעלם וכדומה.

כתהליך ראשוני צריך החייב להגיש טופס בקשת חייב על מנת שתינתן הכרזה על צו כינוס ולמלא חוברת קטנה של דין וחשבון על חובות ונכסים, ואליה לצרף כתב ויתור על סודיות.

את כל הטפסים יש להגיש בארבעה עותקים ולהחתימם על ידי עורך-דין.

לאחר מכן, יגיש החייב תצהיר על אופן נפילתו הפיננסית בארבעה עותקים ואליהם יצרף צילום של תעודת הזהות בארבעה העתקים. בטפסים הללו יש להקפיד שלא להעלים או לשנות מידע ולמלא פרטים מדויקים על המצב הכלכלי.

את התצהיר והמידע שבתוכו בודקים (ובודקים היטב) נציגי הכונס הרשמי. במקביל, הם מאמתים את הנכתב בתצהיר, ומחפשים הוכחות לכך שחובות החייב נגרמו לו בתום לב.

אזהרה! אם מתגלה שהמידע אותו מסר החייב אינו נכון או שהוא הסתיר פרטים, יהיה החייב חשוף לתביעה פלילית על ידי כונס הנכסים. בהתאם, צו כינוס הנכסים דינו כמבוטל.


המאמר ו/או המידע כאמור לעיל, הינו מידע כללי בלבד, המיועד לכלל הגולשים, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ פרטני ואין "הטורבו העסקי" אחראי בדבר התוצאה במקרה של הסתמכות על המידע הנ"ל

אירועים