תקנון – תנאי שימוש באתר "הטורבו העסקי"

גולש/ת יקר/ה, אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לאתר הטורבו העסקי, או לאתר או יישום הקשורים לאתר הטורבו העסקי לרבות כל השירותים המוצעים באתרים ויישומים אלה ("השירותים"),בין באמצעות מחשב, בין באמצעות הטלפון הסלולארי ובין באמצעות כל מדיה אחרת, קיימת ועתידית (כל אחד מאלה ייקרא להלן – "האתר").

 

 1. כללי

כל האמור בתקנון זה בלשון נקבה מתייחס גם לזכר ולהיפך; וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך וכל האמור בלשון רבים מתייחס גם ליחיד.
אין לראות הוראה מהוראות תקנון זה כגורעת מהוראה אחרת אשר בתקנון זה. הכותרות בתקנון זה הן לצורך הנוחות בלבד.

הגדרות:

"גולש/ת"" – כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו, העושים שימוש מכל סוג באתר, בין באמצעות מחשב, בין באמצעות מכשיר טלפון סלולארי ובין בכל אמצעי אחר.
"הטורבו העסקי" שם אתר האינטרנט – המוגן זכויות יוצרים של בעלת האתר, בבעלות חברת "הטורבו העסקי יוזמים באינטרנט בע"מ", (להלן: "החברה") לרבות חברות אם שלה, חברות בשליטתן, חברות בת וחברות קשורות (כהגדרתן בחוק ניירות ערך, תשכ"ה-1968) ולרבות מנהליהן, עובדיהן, בעלי מניותיהן ומי מטעמן  (להלן: "האתר ו/או הטורבו העסקי").

"מומחה" – בעל מקצוע או יועץ מקצועי או מי שהציג עצמו בכרטיס המומחה שלו ובחומרים שהעביר לאתר אודות ניסיונו והשכלתו כמומחה / כיועץ מקצועי בתחומו מתחומים שונים הרלוונטיים לאתר.

 

יצירת קשר עם מערכת הטורבו העסקי

בכל שאלה או בקשה הנוגעת לשימוש באתר, ניתן לפנות דרך אתר הטורבו העסקי בעמוד "צור קשר" ו/או באמצעות מייל office@bturbo.co.il
נפגעתם מתכני המומחים / הגולשים ו/או היועצים-המומחים (כהגדרתם ) באתר? אתר הטורבו העסקי מקיים מנגנון הודעה והסרה, אשר במסגרתו הגולשים מוזמנים לפנות אל הטורבו העסקי באמצעות עמוד יצירת הקשר ולדווח על התוכן שלטענתך פוגע בזכויותיך.

מה עליך לעשות לצורך הגשת פניה כזו?
א. עליך לעבור על התקנון בקפידה ולראות האם התלונה עומדת בתנאי התקנון.

ב. עליך, לציין בפנייתך קישור (Link) למיקום המדויק בו מופיע התוכן אשר בקשר אליו ברצונך להתלונן. בלא קישור כאמור, לא נוכל לטפל בפנייתך.
ג. עליך לציין את הסיבה שבגינה את פונה אל הטורבו העסקי (למשל, לשון הרע, פגיעה בפרטיות, הפרת זכויות יוצרים וכדומה) ולפרט את הסיבות שבגינן מתקיימת הסיבה או העילה המשפטית שציינת.

ד. עליך לציין בכל פניה את שמך המלא, שם משפחה  ושם פרטי, מספר תעודת זהות , פרטי  ההתקשרות המלאים עמך לצורך בירורים, ככל שידרשו.
ה. עליך לציין במפורש כי הינך מאשר לאתר הטורבו העסקי, להעביר את תלונתך אל כל הגורמים הרלוונטיים, לרבות הגולש מושא הפניה, כמפורט להלן. היעדר אישור כזה בפנייתך, עלול לגרור עיכוב בטיפול בה.

ו. עליך לספק כל פרט נוסף ככל שנבקש ממך בתשובתנו אליך. אי מענה מצידך עלול להוביל לגניזת פנייתך.

ז. את הפניה ניתן להעביר אלינו אך ורק באמצעות עמוד יצירת הקשר או באמצעות מנגנון הדיווח על תוכן לא ראוי (בעמודי האתר בהם קיים מנגנון כזה). פניה שלא באמצעות אתר הטורבו העסקי בתלונה על תכני מומחים /  גולשים באמצעות ערוצים אחרים, אינה מחייבת את הטורבו העסקי לטפל בתלונתך.

פנייתך חשובה לנו ואנו עושים מירב המאמצים לבדוק כל תלונה בתוך 7 ימי עסקים. יחד עם זאת, היות וברצוננו לתת לפנייתך את תשומת הלב המרבית ולבדוק אותה לעומק, הטיפול בה לעתים יארך פרק זמן ארוך יותר.
לעתים, מטבע הדברים, התלונות מנוגדות לזכויותיהם של גולשים אחרים, ולכן יתכן כי יהיה עלינו לבדוק את הדברים גם עמם, גם אם לא תאושר העברת התלונה כנדרש לעיל.

דעו! כי על אף שכל פניה נבדקת לגופה, לא כל פניה נענית בחיוב.

בעת הגשת תלונה למערכת הטורבו העסקי כאמור, אנו מפנים את תשומת ליבכם לכך, שמדובר בפעולה משפטית אשר יש אחריות בצידה. המתלונן עשוי להיות אחראי כלפי הטורבו העסקי על התלונה ותוצאותיה (למשל, נזקים שיגרמו לטורבו העסקי כתוצאה ממחיקת תוכן בעקבות תלונתך וזאת אם היא תמצא בלתי צודקת). המלצתנו  לשקול כל תלונה בטרם היא תופנה אלינו, האם היא מבוססת ומוצדקת.

 1. המשמעות של תקנון זה

נודה לך על קריאת העמודים הבאים לצורך הבנה של היחסים בינינו והיכרות שלך עם התנאים לשימוש באתר.

גלישה באתר או כניסה אליו או שימוש בשירותים המוצעים בו, מבטאת ומהווה הסכמה מלאה מצידך לתנאי תקנון זה, והם יחולו על כל פעולה שביצעת או תבצע באתר. גולש אשר אינו מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.

חזקה כי עם התחלת השימוש באתר, הגולש קרא ומסכים לכל תנאי התקנון.

הטורבו העסקי שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או למחוק ו/או לשנות מעת לעת את ההוראות בתקנון זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים חדשים אלו יחייבו אותך מרגע פרסומם באתר.

 1. היחס בין תקנון זה לבין מסמכים אחרים

בכל מקרה של סתירה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות תקנון זה, והן אשר תחייבנה את הגולשים ביחסיה עם הטורבו העסקי, אלא אם כן הטורבו העסקי ציינה באופן מפורש בתקנון ספציפי כלשהו או מסמך אחר, כי הוראותיו גוברות על הוראות תקנון זה.

כמו כן, לגבי השירותים המפורטים בסעיף 13 להלן, תקנון זה נועד להחליף כל תקנון אשר אישרת בעבר והוראות תקנון זה הן אשר תקבענה.

 1. למי מותר להשתמש באתר?

כל גולש/ת מוזמנ/ת להשתמש באתר, כל עוד הוא/היא  מקבל/ת על עצמו/ה את התנאים של תקנון זה [ככל שהנך מתחת לגיל 18, יש לשים לב לתנאים המיוחדים החלים לגביך, בהמשך התקנון].

יחד עם זאת, הטורבו העסקי רשאית למנוע השתתפות של גולשים (בכל האמצעים העומדים לרשותה) בחלק מהשירותים או בכולם, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא, אף על פי שבדרך כלל אנחנו נשתמש בזכותנו זו (כאמור על פי שיקול דעתנו) רק במקרים מיוחדים – למשל מקרים בהם יעלה חשש של הפרת את הוראות התקנון (או כל תקנון אחר באתר) או הוראות הדין, או במקרה בו מי מהגולשים ינסה לפגוע בהתנהלותו התקינה של האתר או בצד שלישי כלשהו, אנו נהיה רשאים לעשות כן ככל שנהיה סבורים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי בלבד, כי נכון לעשות כן ולא נהיה חייבים להסביר או לנמק החלטה שלנו בעניין.

גולש אשר השתתפותו נמנעה כאמור, לא יהיה רשאי לשוב ולהשתתף תחת שם משתמש אחר בתקופת ההגבלה.

 1. שימוש מסחרי באתר

מרבית השירותים המוצעים באתר, הם שירותי חינם אשר אינם כרוכים בתשלום. יחד עם זאת, ברור כי הטורבו העסקי עושה באתר שימוש מסחרי ומפיקה הכנסות ממנו (למשל באמצעות הצבת פרסומות ברחבי האתר, לרבות בסמוך או על גבי תכני המומחים / הגולשים, כגון, ולא רק, באמצעות פרסומת או כל פרסומת אחרת, ובאמצעות פרסומות בעמודים קופצים דוגמת פופ-אנדר), גם משום שהטורבו העסקי היא גוף מסחרי וגם על מנת שנוכל להמשיך ולקיים את האתר לרווחת הגולשים.

אשר על כן, רשאים הגולשים לעשות באתר כל שימוש העומד בהוראות תקנון זה ובהוראות הדין, ככל שברצונך לעשות באתר כל שימוש אחר, לרבות (אך לא רק) הצבת פרסומות, יש לפנות אל מערכת האתר. הטורבו העסקי, וכן מי שקיבל היתר מפורש ממנה, והם בלבד, רשאים להציב באתר פרסומות.

אנו משתדלים תמיד לאזן בין הצרכים המסחריים של האתר לבין הנוחות שלך בשימוש של הגולשים בו.  יתכן ולעתים תופיע פרסומת שלא תמצא חן בעינייך, אך יש לזכור כי הפרסומות הן (בין היתר) אלה המאפשרות לך ליהנות ממרבית שירותי האתר בלא תשלום.

 1. ההרשמה לאתר, שם המשתמש והסיסמה

בשלב זה השימוש באתר איננו כרוך בתשלום כלשהו לטורבו העסקי, אלא אם נציין זאת במפורש ונקבל הסכמה מפורשת שלך לביצוע תשלום.

.
]למשל – ככל שהאתר מספק באפליקציות מסוימות שירות של התראות SMS אודות העלאת תכנים חדשים (לדוגמא, התראת SMS בעת העלאת תגובה להודעה שכתבת) שירות זה כרוך בתשלום (אשר שיעורו ותנאיו עשויים להשתנות מעת לעת), המפורט בעת הרישום לשירות. השירות יינתן רק בעת בקשה מפורשת של הגולש לקבלתו ולאחר פירוט תנאי התשלום הרלוונטיים[.
חלק מהשירותים ו/או האפליקציות באתר טעונים הרשמה, שבמסגרתה, יתבקשו הגולשים למסור מידע אישי, לדוגמא, גיל ודרכי ההתקשרות ו/או יהיו כפופים לתנאים נוספים שאינם מפורטים בתקנון. הגולשים אינם מחויבים למסור פרטים אלה ומסירת הפרטים לאתר מתבצעת ביוזמתם ובהסכמתם המלאה. יש לשים לב כי לא ניתן להירשם לשירות אם לא ימסרו פרטים מסוימים הנדרשים לצורך הרישום לאתר. הפרטים הנמסרים בעת ההרשמה לשירותים באתר יישמרו במאגר המידע של הטורבו העסקי.

חשיבות נכונות הפרטים  – לתשומת ליבך, במקרים מסוימים, על פי שיקול דעתנו, נהיה רשאים להשעות גולשים מגישה לאתר או לאסור עליהם את השימוש באתר או חלק משירותיו, במידה ויתברר כי הפרטים אשר נמסרו אינם נכונים.

כמו כן, קיימת חשיבות רבה, להזין את פרטי ההתקשרות הנכונים ולעדכן באתר בכל שינוי בהם. פרטים אלה יאפשרו לנו לשמור איתך על קשר – בין היתר לצורך עדכונים על חידושים בטורבו העסקי, עדכון על הצעות חברות שקיבלתם, שחזור סיסמה או לבירורים בדבר תוכן שהעלית.
שם משתמש וסיסמה – עם הרשמתכם לאתר תתבקשו לבחור גם שם משתמש אשר ישרת אתכם בכל פעולה שתרצו לבצע באתר, וכן סיסמה מתאימה.
הנכם מתבקשים לשמור בסוד את הסיסמה שבחרתם ולא לגלות או להעביר אותה לאף אחד אחר.

בנוסף, חשוב לדעת שעם בחירת שם המשתמש, לא תהיה אפשרות לשנות או למחוק אותו (וכן לא ניתן יהיה למחוק באופן גורף את התכנים של אותו שם משתמש באתר – בין היתר בשל חשש לפגיעה בתכנים של המומחים / הגולשים אחרים ובהתנהלות הסדירה של השירותים המוצעים באתר). התכנים שאתם מפרסמים באתר הטורבו העסקי עשויים להיות חשופים למנועי החיפוש השונים (דוגמת גוגל). לכן, ככל שהגולשים מעוניינים לשמור על אנונימיות, יש לשמור בסוד אף את אותו ניק, ואת הקשר שלו אליכם.
דעו כי יתכן שבכניסותיכם הבאות לאתר מאותו המחשב ממנו נרשמתם או התחברתם לאחרונה, המערכת תזהה אתכם באופן אוטומטי ותפרסם את התכנים שלכם תחת הניק כהגדרתו לעיל. לכן, ככל שבאותו המחשב משתמשים אנשים נוספים – אנא הקפידו על יציאה מסודרת לאחר כל שימוש באתר, באמצעות לחיצה על "התנתקות".
שימוש באתר על ידי קטינים – מתחת לגיל 18

השימוש באתר מותר לבני כל הגילאים. ואולם, השימוש באתר לקטינים כפוף לאישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם ולפיקוחם.

ככל שאתם מתחת לגיל 18, אנא בקשו מהוריכם או מהאפוטרופוס החוקי שלכם רשות לפני שאתם משתמשים בכל אחד משירותי האתר. שימוש באתר בעצם מצהיר בפנינו שקיבלתם רשות מהם – לאחר שהם קראו בעיון את תנאי תקנון זה ואישרו כי הם מפקחים על כל פעולותיכם באתר ואחראים להם אישית וכי הסבירו לכם את משמעותו של תקנון זה ואת תנאיו.

האחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש באתר חלה עליכם, על הוריכם או על האפוטרופוס החוקי שלכם בלבד, וכשאתם משתמשים באתר אתם פוטרים את הטורבו העסקי מכל אחריות בקשר לכך.

כמו כן, חלק מהתכנים או השירותים באתר עשויים להיות מוגבלים לצפייה או השתתפות, לפי העניין, לגולשים מגיל מסוים ומעלה. הגולשים מצהירים ומתחייבים (באישור ההורים או האפוטרופוס החוקי) כי לא תצפו או תשתתפו בתכנים או בשירותים כאלה, אם אינכם בגיל הנדרש, ולא יהיו לכם או מי מטעמכם כל תביעות, טענות, או דרישות כלפי הטורבו העסקי אם תעשו כן.

 1. רכושה של הטורבו העסקי

כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותים הינם של הטורבו העסקי, או של צדדים שלישיים שהעניקו לטורבו העסקי הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור.

מבלי לגרוע מן האמור, הטורבו העסקי היא הבעלים הבלעדי במאגרי הנתונים של האתר, בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות (אך מבלי לגרוע), תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו – למעט תכני המומחים / הגולשים כהגדרתו של מונח זה להלן (להלן בפסקה זו – "המידע").

אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, ליצור יצירות נגזרות, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב של הטורבו העסקי.

למרות זאת, הטורבו העסקי לא תהיה אחראית כלפיכם בשום מקרה בו תעלה טענה או קביעה של פגיעה או הפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן בקשר עם רשות השימוש המוענקת לכם באתר, בין היתר בשמות מתחם  (DOMAIN NAME)  וכתובת דואר אלקטרוני  (EMAIL).

 1. תכני המומחים / הגולשים

כל תוכן שהמומחים / הגולשים העלו  ו/או יעלו לאתר (לרבות בכל אחד מהשירותים המוצעים באתר), ובכלל זה (בין היתר) מילים, תמונות, וידאו, תכני שמע (קול), תוכנה, שילוב של וידיאו ותכני שמע, עיצוב, דף אינטרנט אישי (כהגדרתו להלן), פרסומות, תכני כרטיסי עסקים (כהגדרתם להלן), דירוגי וחוות דעת עסקים (כהגדרתם להלן) או כל חומר אחר ("תכני המומחים / הגולשים" או "תוכן שהמומחים / הגולשים מעלים לאתר" וכדומה), הינו בבעלותו/ה ובאחריותו/ה הבלעדיות של המומחה/ית / הגולש/ת שהעלה אותו ו/או מסר אותו לטורבו העסקי לצורך העלאה לאתר.

כל זכות (ככל שקיימת) בתכני המומחים/ הגולשים (בין היתר זכויות קניין רוחני מכל סוג שהוא), שייכים למומחים / לגולשים שהעלו את התוכן לאתר (על פי הצהרתם בתקנון זה). לצורך השימוש בתכני המומחים / הגולשים יש לקבל את רשותם. שימוש בתכני המומחים / הגולשים, ללא אישור מהם, מהווה, בין היתר, עבירה על חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 ("חוק זכות יוצרים").

יחד עם זאת, כשאתם מעלים תכנים לאתר, אתם נותנים בכך הסכמה כי כל עוד האתר פעיל ייעשה שימוש בתכני המומחים / הגולשים, כפי שנפרט להלן, בלא שהשימוש יזכה אתכם בתשלום, ולא יהיה בשימוש זה משום הפרה של תקנון זה ו/או עבירה על חוק זכות יוצרים או על כל חוק אחר.

אילו שימושים מותר לטורבו העסקי לעשות בתכני המומחים / הגולשים מרגע העלאתם לאתר?

הטורבו העסקי רשאית לעשות כל שימוש בתכני המומחים / הגולשים כמתואר בתקנון זה, לרבות השימושים הבאים:

הטורבו העסקי רשאית להציג את תכני המומחים / הגולשים באתר ובאתרים עמם היא מצויה בשיתוף פעולה.
לתשומת לבכם! הצפייה בתכנים המוצגים באתר (לרבות תכני המומחים / הגולשים) והגישה אליהם, אפשריות הן באמצעות הסלולארי והן באמצעות מקורות מגוונים ברשת האינטרנט (מעצם טבעה של הרשת ובהתאם לנוהגים המקובלים בתחום) או באמצעות כל מדיה אחרת או כל אמצעי אחר אשר מאפשרים גישה לאינטרנט ולאתר לדוגמה – אפליקציות סלולריות, טאבלטים, סמארט TV, , ממירים וכו'.

הטורבו העסקי רשאית לבצע בתכנים, כל פעולה טכנית הנדרשת לצורך מימוש מטרות האתר, הפעלת האתר, הצגת התכנים באתר ולצורך מימוש ההרשאות המפורטות בסעיף זה (לרבות בין היתר הקלטה, העתקה, אחסון, המרה ושידור).

הטורבו העסקי רשאית לעשות שימוש בתכני המומחים / הגולשים לצורך יחסי ציבור.

זאת ועוד, הטורבו העסקי, רשאית לעשות בתכני המומחים / הגולשים שימושים נוספים על פי שיקול דעתה, ככל שהם סבירים או מקובלים בתחום תכני המומחים / הגולשים באינטרנט. יחד עם זאת, היות ואנחנו מאוד רגישים לנושא תכני המומחים / הגולשים, לא נעשה בתכנים שימושים שאינם סבירים או מקובלים – כך למשל, הטורבו העסקי לא תעשה שימוש בתכני המומחים / הגולשים כפרסומת מסחרית, או כחלק מפרסומת מסחרית שלה או של מישהו אחר (אלא אם תקבל הסכמה מפורשת של המומחים / הגולשים) וכך גם לא תוציא לאור ספר מודפס של תכני המומחים / הגולשים בלא הסכמה מפורשת של המומחים / הגולשים בעלי התוכן.

 1. אחריות לתכני המומחים / הגולשים

הנכם רשאים להעלות לאתר כל תוכן, ובלבד שהוא עומד בתנאים הקבועים בתקנון זה. בהמשך תקנון זה נפרט סוגים שונים של תכנים והתבטאויות שאינך רשאי לפרסם באתר. הרשימה האמורה איננה רשימה סגורה ויתווספו אליה מעת לעת תכנים והתבטאויות שהטורבו העסקי תהיה סבורה שיש למנוע פרסומם באתר. יש לראות ברשימה זו ככוללת גם תכנים והתבטאויות האסורים על פי כל דין, גם אם לא צוינו בתקנון זה במפורש. זכרו כי אינכם רשאים להעלות לאתר, כל תוכן אשר אינו עומד בדרישות הדין ו/או התקנון ו/או פוגע בזכות של צד שלישי כלשהו.

כאמור בתקנון זה, לטורבו העסקי הזכות להסיר תכנים שלכם מהאתר או לחסום את השתתפותכם בו. האחריות על התכנים שאתם מעלים לאתר, תחול בין אם הטורבו העסקי ניצלה את זכותה ובין אם לאו.

כשאתם מעלים תכנים לאתר, אתם מצהירים בכך שאתם הבעלים של כל הזכויות הרלוונטיות בהם לצורך עמידה בהוראות תקנון זה וכי אינכם מפרים כל דין או פוגעים בצד שלישי בהעלאתם או בפרסומם.

במידה ויופרו  זכויות או דין מכל סוג שהוא או תפרו הוראה כלשהי בתקנון זה, אתם מייפים את כוחה של הטורבו העסקי ומסמכים אותה להסיר מעצמה כל אחריות ולהעביר אליכם כל תביעה בנושא.

הנך מתחייבים לפצות ולשפות את הטורבו העסקי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא (לרבות הוצאות משפטיות), שנגרמו או ייגרמו ל"הטורבו העסקי", הקשורים (במישרין או בעקיפין) לתכנים שהעליתם או פרסמתם באתר ו/או כל פעולה או שימוש שעשיתם באתר ו/או בקשר להפרה שלכם את הוראות תקנון זה, או כל תנאי שימוש אחרים שהשימוש באתר כפוף להם, או את הוראות הדין או פגיעה בצד שלישי כלשהו; וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של הטורבו העסקי, כמוכן, בנוסף לכל זכות העומדת לטורבו העסקי על פי כל דין.

 1. מחיקת תכני מומחים /  גולשים

הטורבו העסקי רשאית (אך אינה חייבת) להסיר, למחוק או לא להרשות פרסום של תכנים באתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי. הטורבו העסקי לא תהיה חייבת לעדכן את הגולשים קודם להסרת או מחיקת התכנים ולא תהיה חייבת במתן הסבר לסיבת הסרת התכנים.

מבלי לגרוע מהאמור, היה ויובא לידיעתנו מידע אודות תוכן שהועלה לאתר על ידי גולש/ת, ואשר מהווה הפרה של כל דין, פוגע באופן כלשהו בצד שלישי או מפר הוראה מתקנון זה, הטורבו העסקי תהיה רשאית להסיר או למחוק את התוכן או לחסום אותו לצפייה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

זכרו את האמור בפסקה זו כשאתם מעלים תכנים לאתר, וככל שהתוכן שאתם מעלים יקר לליבכם, אנא שמרו ממנו העתק.

 1. תיאור השירותים באתר ותנאי השימוש בהם

להלן נציג את השירותים המרכזיים שהאתר מציע, תוך פירוט תנאי השימוש המיוחדים להם (אם ישנם). התנאים שלהלן נוספים ליתר התנאים המפורטים בתקנון זה, אשר חלים (בשינויים המתחייבים), על כל השירותים באתר (לרבות השירותים המפורטים להלן).

לתשומת לבכם! – הטורבו העסקי איננה מחויבת להפעיל את השירותים המפורטים להלן וכן תהיה רשאית להגביל את השימוש בהם לכלל הגולשים או לחלקם, מכל סיבה שהיא.

 

אינדקס עסקים

הטורבו העסקי רשאית לאפשר בטורבו העסקי עסקים, פרסום חוות דעת של גולשים בקשר עם העסקים וכן דירוג העסק באמצעות ציון. גולשים המפרסמים חוות דעת ו/או מדרגות כאמור, נותנים את הסכמתם ליצירת קשר עמם על ידי בעלי העסקים הרלוונטיים, באמצעות כל אמצעי התקשרות אחר שלהן שפורסם.

בבואכם לפרסם חוות דעת בטורבו העסקי עסקים דעו כי ככל שהנכם מחוברים לאתר בשם המשתמש שלכם או לא ביצעתם יציאה מסודרת לאחר התחברותכם האחרונה לאתר, יתכן והתכנים שלכם יפורסמו תחת הניק (שם המשתמש) שלכם. היה ואינכם מעוניינים בכך עליכם לבצע יציאה מסודרת מן האתר, באמצעות לחיצה על "התנתק".
הטורבו העסקי, רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את המבנה של הטורבו העסקי, להסיר מהשירות פונקציות מסוימות ו/או להוסיף לו פונקציות חדשות, מבלי שתהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפיה בעניין זה.
בהיעדר הוראה מפורשת אחרת, כפופה פעילות העסק באתר לתנאי תקנון זה ותכני שם המשתמש (הניק) של העסק או כל תוכן אחר שהעביר העסק לצורך פרסומו באתר, יוגדרו כ'תכני מומחים /  גולשים' כהגדרתם לעיל. יובהר כי במקרה של הפרת תקנון זה, רשאית הטורבו העסקי למנוע השתתפות עסקכם באתר (בכל האמצעים העומדים לרשותה) בחלק מהשירותים או בכולם, לרבות בכרטיס העסק, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת.

מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, הטורבו העסקי איננה אחראית על תוכן כרטיסי המומחים, התגובות שיעוררו כרטיסי המומחים, חוות דעת הגולשים ודירוג המומחה ולא תהיה לגולשים ו/או למומחים  כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הטורבו העסקי בעניין זה. מבלי לגרוע מן האמור, הטורבו העסקי רשאית למחוק תכנים המופיעים בכרטיסי העסקים ככל שאינם עומדים בתנאי תקנון זה, מבלי שתהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הטורבו העסקי בעניין זה. הטורבו העסקי רשאית לאפשר למומחה  המפעיל כרטיס מומחה למחוק מכרטיס המומחה  תכנים ו/או לחסום המומחים / הגולשים מכתיבה ו/או לשלוח למומחים / לגולשים שכתבו חוות דעת מבלי שתהיה לטורבו העסקי כל אחריות על פעילותו.
הטורבו העסקי רשאית לבצע מיון של כרטיסי המומחה בהתאם למילות חיפוש וקטגוריות, לקדם כרטיסי מומחים מסוימים, לקבוע את אלגוריתם הדירוגים וכן לקבוע את סדר הופעתם של כרטיסי המומחים על פי שיקול דעתה הבלעדי ו/או על פי תנאים שתציב, ולא יהיו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הטורבו העסקי בעניין זה.
הטורבו העסקי אינה אחראית לטעויות ו/או אי דיוקים בסיווג ומיון כרטיסי המומחים.

ככל שהזנת את פרטיכם לצורך קבלת הצעות ו/או פניות ממומחים ו/או נותני שירות בתחום כלשהו, הטורבו העסקי איננה אחראית כי בתי העסק ו/או נותני השירות הרלוונטיים יצרו עמכם קשר.

השימוש במפות שבטורבו העסקי עסקים כפוף לתנאי השימוש שבקישורhttp://www.google.com/intl/iw_il/help/terms_maps.html.

 1. הגבלת אחריות הטורבו העסקי ו/או מי מטעמה

זכרו שהשימוש שאתם עושים באתר, על כל שירותיו, ניתן כמות שהוא (AS IS) והנו באחריותכם הבלעדית.

כשאתם עושים שימוש באתר (בין היתר גלישה באתר, הפעלה של השירותים, אחסון, פרסום באתר באמצעות הטורבו העסקי וכל פעולה אחרת), אתם מוותרים על כל תביעה, טענה ודרישה כנגד הטורבו העסקי, מי מספקיה או מי מטעמה.

בפרט, אתם פוטרים ומשחררים את הטורבו העסקי ו/או מי מטעמה באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, אובדן (לרבות אובדן רווח) או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, דמי נזיקין עונשיים, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, או אובדן הנתונים ("פיצוי") שנגרמו או ייגרמו לך או לצד שלישי והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני מומחים /  גולשים המועלים או המופיעים באתר (לרבות תכנים שאתם העליתם לאתר), או לשירותים באתר. כמו כן אתם פוטרים את הטורבו העסקי ו/או מי מטעמה מאחריות לפיצוי כלשהו בגין עיכוב בשימוש או אי יכולת להשתמש באתר או בגין אספקה של שירותים, או בגין כל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר. כל זאת, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת ובין בכל עילה אחרת, אפילו אם נודע לטורבו העסקי או מי מטעמה על האפשרות של נזק כלשהו שעלול להיגרם.

היעדר אחריותה של הטורבו העסקי ו/או מי מטעמה יחול אף אם הפעילה ו/או יכלה להפעיל פיקוח כלשהו ואף במצב בו נודעה לה האפשרות לנזק כלשהו, שעלול להיגרם לגולש/ת מסוים או לצד שלישי כלשהו, וזאת בכל הקשור והנוגע לאתר, לשימוש בו, לאי יכולת להשתמש בו, לביטול השירותים, הגבלתם או להפסקתם.

היעדר אחריותה של הטורבו העסקי ו/או מי מטעמה יחול אף אם ניסתה הטורבו העסקי מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה או להיענות לפנייה של גולשת. סיוע שכזה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על הטורבו העסקי ו/או מי מטעמה.
היעדר אחריות הטורבו העסקי ו/או מי מטעמה על מידע
המידע המתפרסם באתר (בין היתר כל תוכן, פרסומת, שירותים, מוצרים, קישורים לאתרים אחרים, דעות ועמדות) אינו באחריותה של הטורבו העסקי ו/או מי מטעמה והשימוש וההסתמכות עליו הם באחריותכם בלבד.

ככל שמתפרסם באתר מידע מקצועי בתחומי, המשפט, הכלכלה או כל תחום אחר, או ככל שמתפרסם באתר ייעוץ הניתן על-ידי אנשי מקצוע בתחומים שונים (או כאלה המתיימרים להיות אנשי מקצוע), מידע זה אינו מטעמה של הטורבו העסקי (אף אם הטורבו העסקי אפשרה לאותם אנשים להשתמש באתר), אינו מהווה המלצה או חוות דעת מוסמכת, ואינו מחליף את הצורך בהיוועצות עם איש מקצוע ככל שהדבר דרוש.
על הגולשים לנקוט במשנה זהירות ביחס לפרסומים אלה.
טורבו העסקי ו/או מי מטעמה אינה אחראית לנכונות המידע או לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם לכם או לרכושכם כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתר או יישומם.

היעדר אחריות הטורבו העסקי על מידע פרסומי

כל חומר פרסומי (לרבות כרטיסי עסקים בשירות הטורבו העסקי עסקים וכל פרסומת אחרת) שהועלה לאתר הוא באחריות המפרסם בלבד, אף אם קיבל לפרסום את רשות הטורבו העסקי. הטורבו העסקי אינה אחראית לתוכן או למהימנות כל חומר פרסומי המופיע באתר, אין לראות בפרסומו באתר כעידוד או כהמלצה של הטורבו העסקי לרכישת השירותים או המוצרים המפורסמים ואין לראות בטורבו העסקי כצד לפרסומים אלה או לכל עסקה שתעשה בעקבות הפרסומים

.

הטורבו העסקי שומרת לעצמה את הזכות למחוק פרסומת על פי שיקול דעתה הבלעדי, במידה וזו תימצא פוגעת (מבלי שהדבר יטיל עליה אחריות כלשהי) או מכל סיבה אחרת, מבלי שהטורבו העסקי תהיה חייבת במתן הסבר או נימוק.
היעדר אחריות הטורבו העסקי על קישורים לאתרי אינטרנט אחרים או לאתרים המתארחים בשם המתחם   (domain name)  של האתר.

הטורבו העסקי אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר לאתר אחר , או הימצאותו של אתר כלשהו המתארח בשם המתחם של האתר  אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר ו/או האתר המקושר או המתארח עצמו אינו מפר זכויות ו/או חובות כלשהם, הינו מהימן, מלא או עדכני, והטורבו העסקי לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. כמו כן, הטורבו העסקי איננה שולטת, איננה מפקחת ואיננה אחראית בכל צורה ואופן לפעילות ולמדיניות הגנת הפרטיות של כל צד ג', לרבות אתרי אינטרנט אחרים אליהם קיימים קישורים באתר בין אם מדובר בקישורים טקסטואליים או ויזואליים (קרי, למשל, קישורים המאפשרים גישה ישירה מהאתר לתכנים כגון משחקים, תמונות וקבצי וידיאו מאתרים אחרים), אתרים המתארחים בשם המתחם של האתר, או כל תוכן אחר המוצג באתר על ידי צד שלישי כדוגמת i-frame או embed  . הטורבו העסקי קוראת למומחים / לגולשים לבדוק את תנאי השימוש ומדיניות הגנת הפרטיות של אתרים אלו, בטרם השימוש בהם ובטרם מסירה של פרטים אישיים באתרים אלה.

יתכן שתמצאו שתכנים אלה אינם הולמים את צורכיכם, או שאתם מתנגדים לתוכנם, או שאתם סבורים כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. הטורבו העסקי אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים מהאתר ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. עצם הצבת הקישור לאתרים אחרים באתר אינו מהווה תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של הטורבו העסקי לתכנים או לשירותים המוצעים באותו אתר.

הטורבו העסקי אינה אחראית למידת התאמתם של התכנים למדיניות הפרטיות בה נוקטת הטורבו העסקי ולא למדיניות אחרת הננקטת ע"י אותם אתרי צד שלישי ואין לראות בהכללת קישורים אלה או באירוחם בשם המתחם של האתר כמתן עידוד או אישור ע"י הטורבו העסקי לשימוש בתכנים אלו. כל השימוש באתרי צד שלישי נעשה באחריותכם הבלעדית והנכם כפופים לתנאי השימוש של האתר שהגעתם אליו באמצעות פתיחת הקישור ו/או הגלישה בו.
היעדר אחריות הטורבו העסקי בגין השירותים

הטורבו העסקי אינה אחראית לזמינות השירותים באתר או להתאמתם לצרכי הגולשים  ו/או בעלי העסקים, ואינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי הטורבו העסקי או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל הטורבו העסקי, מי מספקיה או מי מטעמה.

כמו כן, אספקת השירותים על ידי הטורבו העסקי תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, והטורבו העסקי אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שיגרמו לגולשים או לצד שלישי כלשהו כתוצאה או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.

הטורבו העסקי אינה מתחייבת כי היא חסינה מפני גישה בלתי מורשית למחשביה ושרתיה, ולא תהיה לה כל אחריות בגין גישה כזו.

המומחים / הגולשים מתבקשים לגיבוי הולם לתכנים המועלים ואין זה באחריות הטורבו העסקי לשמור על תכנים אלה.
היעדר אחריות הטורבו העסקי בעניין תכני מומחים /  הגולשים

המומחים / הגולשים אחראים באופן בלעדי על תכניהם שהם מעלים או מפרסמים באתר.

הטורבו העסקי אינה אחראית לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של תכני המומחים / הגולשים, ובכלל זה אינה אחראית לפגיעה או להפרה זכויות צד שלישי או הפרה של הדין בקשר עם תכני מומחים /  גולשים או בקשר עם שימוש כלשהו של המומחים / הגולשים באתר.

כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט, חשופים גם תכני מומחים /  גולשים לצפייה ולשימוש על ידי כל גולש/ת אחר/ת ברשת, והטורבו העסקי אינה אחראית לאבטחתם, לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שיגרמו לגולשים או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.

הטורבו העסקי איננה אחראית לתגובות שיעוררו תכני המומחים /  הגולשים או לשימוש שיעשו אחרים בתכני המומחים /  הגולשים (למשל, פגיעות בזכויות קניין רוחני).

היעדר אחריות הטורבו העסקי בעניין התקשרות הגולשת עם צדדים שלישיים

ככל שהגולשים יתקשרו עם צד שלישי, כל תנאי ההתקשרות יסוכמו ישירות בין הגולשים לבין הצד השלישי, והטורבו העסקי לא תהא צד להתקשרות' אף אם נוצרה באמצעות האתר או באמצעות קישור ו/או פרסומת שהוצבו באתר ו/או הטורבו העסקי עסקים.

הטורבו העסקי אינה אחראית בשום דרך, ולא תישא באחריות כלשהי, על נזקים או טענות אחרות, שיהיו לגולשים כתוצאה מהתקשרויות כאלה.

היעדר אחריות הטורבו העסקי על פעילויות שמארגנים מומחים
הטורבו העסקי לא הסמיכה כל גורם שהוא לארגן מטעמה פעילות כלשהי, מחוץ לזירה הוירטואלית של האתר או במסגרתה, אלא אם כן תפורסם הודעה מפורשת אחרת על ידי הטורבו העסקי עצמה.

במידה והאתר ישמש כפלטפורמה לארגון פעילות כלשהי מחוץ לזירה הוירטואלית, הטורבו העסקי לא תהיה אחראית לפעילות זו ולא תישא בכל אחריות לכל נזק, שעלול להיגרם בקשר עם פעילות זו. במידה וברצון מאן דהו לקחת חלק בפעילות כזו וקיים ספק אם אותה פעילות מאורגנת על ידי הטורבו העסקי עצמה, חובה ליצור קשר עם מערכת הטורבו העסקי לברור העניין.

גולשים הבוחרים לעשות שימוש באתר לצורך ארגון פעילויות, מתחייבות (בעצם ארגון הפעילות) לפצות ולשפות את הטורבו העסקי בגין כל חבות אשר תצמח לה (ככל שתצמח לה) בגין אותן פעילויות.

 1. הגבלת אחריות צדדים שלישיים בשירותים הסלולאריים

שירותי העברת ההודעות הסלולאריות תלויים בצדדים שלישיים, לרבות (אך לא רק) חברות הסלולר וספק שירות העברת ההודעות ("הספק"). המפעילים הסלולאריים והספק אינם אחראיים לשירות, לרבות לתכנים שימסרו במסגרת השירות או לכל תקלה בתפעולו והם משמשים אך ורק כרשת תקשורת להעברת ההודעות לציוד הקצה בכפוף לתנאי הסכם הרט"ן, תנאי השירותים, מגבלות ציוד הקצה, ומגבלות הרשת הסלולארית. המפעילים הסלולאריים והספק רשאים לנתק מן השירות כל מנוי שלא יעמוד בהתחייבויותיו כלפי מי מהם. המפעילים הסלולאריים והספק רשאים לנתק מהשירות לקוחות שביקשו להיחסם מקבלת שירותי תוכן / הודעות SMS או להתנתק מהשירות מכל סיבה אחרת. כל זאת, מבלי לפגוע בכל זכות ששמורה במקרה כזה מול אותו מנוי. השירות יופסק בכל מקרה בו ההסכם בין הספק לבין המפעילים הסלולאריים יבוא על סיומו. כל עוד המנוי לא ביקש להפסיק את קבלת השירות, הספק ימשיך לספק את השירות לציוד הקצה, גם אם יחזיק בו צד שלישי. המפעיל הסלולארי רשאי על פי צרכיו ושיקול דעתו הבלעדי להשעות את קבלת ההודעות ו/או את שליחתן ממערכת SMSC או להטיל מגבלות זמניות על כמות ההודעות המקסימאליות שניתן לשלוח ו/או לקבל בשני או בשעה, ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה בהקשר זה.

 1. הגנת הפרטיות

הגלישה באתר הטורבו העסקי והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידכם לכך שהטורבו העסקי ו/או צדדים שלישיים יבצעו פיקוח ומעקב ממוחשב על דפוסי הגלישה שלכם והשימושים שאתם עושים בשירותים, בין היתר באמצעות מיקומם וקריאתם של קבצי "עוגיות"'(cookies –   , קבצי טקסט שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה), אלומות רשת (web beacons – קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי) ואמצעים דומים אחרים); אשר מטרתם בין היתר לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתרי אינטרנט והתאמת הפרסומות או התכנים שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך.

הטורבו העסקי נעזרת בצדדים שלישיים לצורך הפעלת שירותים מסוימים, דוגמת הצ'אט.

הטורבו העסקי נעזרת בצדדים שלישיים, ביניהם חברות פרסום, לצורך הצגת פרסומות באתר ו/או מתן שירותים אחרים. יתכן כי חלק מהפרסומות ו/או השירותים מגיעים משרתים של צדדים שלישיים. יתכן שצדדים אלה אוספים מידע אודות פעילותך. כן יתכן שצדדים אלה, משתמשים במידע (שאינו כולל מידע אישי, כהגדרתו להלן), על פעילותכם ברשת, בין היתר על מנת לספק פרסומות למוצרים ושירותים שעשויים לעניין אתכם; כל זאת בכפוף למדיניות פרטיות אשר יתכן כי היא שונה ממדיניות הפרטיות של הטורבו העסקי והמפורטת באתריהם של אותם צדדים שלישיים, למשל בקישורים אלה:
http://www.google.com/intl/en/privacy ,
http://arti-media.net/advision/#!privacy .

אם אתם מעוניינים במידע נוסף בנוגע לתהליך זה, ואם ברצונכם לדעת כיצד ניתן למנוע מצדדים שלישיים מסוימים להשתמש במידע כאמור, לחצי כאן http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. כמו כן, באפשרותכם למצוא את ה-Cookies  באמצעות הדפדפן שלך ולמחוק אותן, או לבחור להימנע מקבלת Cookies באמצעות שינוי [ההגדרות בדפדפן {לדוגמא – אם אתם משתמשים במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר, תוכלו למצוא את ה – Cookies בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files) ].

זכרו שנטרול ה – Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכלו לעשות שימוש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים; לכך שלא נוכל להתאים לכם פרסומות ותכנים; ולכך שלא נוכל לשמור את פרטיכם על מנת לייתר עבורכם את הצורך להזין שם משתמש וסיסמה באתר.

הטורבו העסקי רשאית להשתמש בכל מידע, לרבות מידע אישי, לגבי הגולשים, אשר נמסר בכל דרך, לרבות באמצעות רישום לשירותי האתר, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני שתשלח לטורבו העסקי ישירות או דרך אפשרות "צור קשר" ובאמצעות מידע שנאסף בעבר ו/או ייאסף בזמן הגלישה. "מידע אישי" משמעותו כל מידע מזהה, לרבות שם, מספר טלפון, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, וכל מידע אחר בעל אופי מזהה.

מוסכם כי הינך מסכים/ה כי הטורבו העסקי ו/או מי מטעמה תעשה שימוש במידע שסיפקתם לה, לרבות במידע האישי, בין היתר על מנת לספק לכם את המידע, השירותים והפרטים שביקשתם וכן תהיה רשאית לשלוח אליכם מדי פעם בדואר אלקטרוני (על פי הכתובת אותה מסרת), עדכונים, הזמנות ו/או עדכונים לעניין אירועים, קישורים, הודעות, פרסומות, חומר, מידע לרבות פרסומי או שיווקי, וכל מידע אחר שאנו מאמינים שתמצאו בו עניין מכוח השימוש באתר ו/או מי משירותיו. אם אין ברצונכם להמשיך ולקבל מידע מסוג זה באמצעות דואר אלקטרוני, תוכלו, לבטל את הסכמתם ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה לטורבו העסקי (באמצעות ה"צור קשר", אם אין ברצונכם שיוצג לכם מידע מסוג זה).
בנוסף, המידע אשר נאסף ישמש לצורך בקרה, פיקוח, פיתוח ושמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ולצורך קיום הוראות כל דין, וכן לצרכי הטורבו העסקי ובכלל זה שירות וסקרים, פרסום מפולח, ניתוח סטטיסטי ושיפור השירות והעיצוב של האתר.

הטורבו העסקי מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והיא תשמור על פרטיותכם ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך על פי דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שמכם ומענכם או כל מידע פרטי אחר בנוגע אליך, וכן כל מידע הנוגע לשימוש שאת עושה באתר, למעט פרטים ונתונים פומביים שאתם פרסמתם בעצמכם. כמו כן, הטורבו העסקי לא תפרסם מידע אישי שאתם שולחים, רשומות שלא נועדו לפרסום באתר, תמונות פרטיים וכדומה.

יחד עם זאת, הנכם נותנים בזאת את הסכמתכם לטורבו העסקי לחשוף ו/או להעביר את פרטיכם וכל מידע, לרבות המידע האישי לגביכם, בהתאם להוראות צו בית משפט או כל ערכאה מוסמכת אחרת, או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו ביניכם לבין הטורבו העסקי, או במקרה שתפרו הוראה הקבועה בתקנון זה, או במקרה שהטורבו העסקי, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תסבור כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש שלה או של כל אחד אחר או במקרה של מיזוג פעילותה של הטורבו העסקי (כולה או חלקה) עם צד שלישי כלשהו ו/או העברה של פעילותה של הטורבו העסקי (כולה או חלקה) לצד שלישי, ו/או לגוף אשר לו היא ממחה את הזכויות הניתנות לה מכוח תקנון זה (כולן או חלקן) ו/או לצד שלישי המספק לה שירותים לעניין האתר ו/או מי מהשירותים הגלומים בו.

כמו כן, ככל שהזנתם את פרטיכם לצורך קבלת הצעות ו/או פניות מבתי עסק ו/או נותני שירות בתחום כלשהו, הנכם נותנים את הסכמתכם המפורשת בעצם פעולת הזנת הפרטים, להעברת פרטיך לצדדים שלישיים לצורך קבלת פניות ו/או פרסומות מהם וכן לקבלת פניות ו/או פרסומות מהטורבו העסקי.

פרטים נוספים הנוגעים לפרטיותכם מופיעים לעיל תחת הכותרת "ההרשמה לאתר, שם המשתמש והסיסמה".

 1. ניתוק, הפסקה ושינויים

הטורבו העסקי רשאית להסיר תכנים, ממשקים או שירותים מסוימים או בלתי מסוימים, או להטיל עליהם מגבלות (לדוגמא, מגבלת אחסון), על פי שיקול דעתה הבלעדי, לגולש/ת מסוים/ת או לכלל הגולשים, וזאת ללא צורך במסירת הודעה על כך למומחים / לגולשים, ובכלל זה לחסום, לנתק, להגביל ולהפסיק את השירותים מכל סיבה שהיא. כשאתם עושים שימוש באתר אתם מוותרים בזאת על כל טענה בדבר הסתמכות על השירותים שאנו מספקים.

בנוסף, הטורבו העסקי תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, השירותים המוצעים בו, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכל, בלא צורך להודיע לגולשים. על אף שבדרך כלל אנו משתדלים לשתף את הגולשים ולהתייעץ עמם בשינויים המבוצעים באתר, לא תהיה לכם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הטורבו העסקי בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

ביטול העסקה בתמורה כספית: ככל שנקשרת עם "הטורבו העסקי יוזמים באינטרנט בע"מ" ח.פ. 515117380 בעסקה מתמשכת כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981 ("חוק הגנת הצרכן") הנכם רשאים לבטל את העסקה בכפוף לתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן ובכפוף לתשלום התמורה היחסית בגין השירות שניתן טרם הביטול בתוספת דמי ביטול בסך של 20% משווי העסקה. ככל שנקשרתם עם הטורבו העסקי בעסקת מכר מרחוק כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן הנכם רשאים לבטל את ההסכם על פי התנאים הקבועים בסעיף 14 לחוק האמור בכפוף לתשלום דמי ביטול בשיעור המקסימאלי המותר בסעיף 14 לחוק האמור. הודעת ביטול כאמור בסעיף זה תימסר באמצעות פקסימיליה במספר הפקסימיליה 03-6091707, בכפוף לאישור טלפוני כי הודעת הביטול נתקבלה, בטלפון שמספרו 03-6093223; ולחלופין באמצעות שליחת הודעת ביטול בדואר רשום לטורבו העסקי, רח' חומה ומגדל 26, תל אביב.

 1. גיבוי התכנים

הטורבו העסקי נוקטת באמצעי זהירות סבירים על מנת לשמור ולשמר את תכני המומחים / הגולשים שהיא מעלה לאתר, למנוע גישה לא מורשית אליהם וכן למנוע פגיעה מכל סוג לרבות מחיקתם.

עם זאת, הטורבו העסקי ממליצה לכם לגבות את התכנים שחשובים לכם ולשמור העתק מהם.

במקרה של פגיעה מכל סוג שהוא בתכנים (לרבות מחיקתם על ידי הטורבו העסקי), לא תחול כל אחריות על הטורבו העסקי ואתם לא תהיו זכאים לכל פיצוי בגין התכנים שנמחקו או בגין כל נזק אחר בקשר לכך.

 1. המחאת זכויות

הטורבו העסקי רשאית להמחות ו/או להעביר תקנון זה ו/או את זכויותיה ו/או חובותיה על פי תקנון זה, כולן או חלקן, לרבות באמצעות מתן רישיונות או רישיונות משנה, לצדדים שלישיים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 1. הצהרות והתחייבויות המומחים / הגולשים

חובה לעשות כל שימוש באתר, בהתאם להוראות התקנון והדין. הימנעו מפגיעה במומחים / בגולשים האחרים ואף בצדדים שלישיים שאינם צפויים להשתמש באתר. כמו כן, יש להישמע להוראות הפעלה ולהנחיות שנמסור לכם מעת לעת;

מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, הנכם מצהירים ומתחייבים כלפינו כדלקמן (אין בסעיפים שלהלן כדי לגרוע האחד מהשני):

  • לא להעלות כל תוכן המסגיר פרט והעשוי לחשוף את זהותו של קטין למעט שמו הפרטי ו/או כינויו, כגון: בית הספר שבו הוא לומד, כתובתו, שם משפחתו, כתובת המייל שלו וכיו"ב;
  • לא להעלות תכנים שיש בהם לשון הרע;
  • לא להעלות תוכן שיש בו או בפרסומו כדי להוות עילה לתביעה או תוכן העלול לגרום נזק לצד שלישי כלשהו או לטורבו העסקי;
  • לא להעלות כל תוכן שיש בהעלאתו או פרסומו (בהתאם לתנאים הקבועים בתקנון זה) משום פגיעה בקניין רוחני של צד שלישי, בין היתר זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, סמני מסחר, שמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכדומה; מבלי לגרוע מן האמור, להימנע מפגיעה בזכויות מוסריות של יוצרים (אף אם בידך הרשאה לעשות שימוש ביצירה), ובין היתר להקפיד על ציון שם היוצרים לצד יצירות, בהיקף ובמידה הראויים בנסיבות העניין. לא להעלות כל תוכן שיש בהעלאתו או בפרסומו משום פגיעה בזכויות צד שלישי, בין היתר גילוי סודות מסחריים, הפרת זכויות חוזיות, הפרת חובות אמון, עוולות מסחריות וכדומה;
  • לא להעתיק מהאתר תכנים המפורסמים בו, לרבות תכני המומחים / הגולשים; ומבלי לגרוע מכל הוראה אחר בתקנון זה, לא לעשות בתכנים המפורסמים באתר כל שימוש פרט לשימוש לו הם נועדו.
  • לא להציב את האתר או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת באתר אחר (frame) או כחלק מאתר אחר (mirror) ללא הסכמה בכתב של הטורבו העסקי. האמור אינו נוגע לאפשרות של הטמעת סרטונים מהאתר (embed) שהיא מותרת כמפורט בסעיף 13 לתקנון זה לעיל;
  • לא להעלות כל תוכן שהוא או פרסומו אינם חוקיים או מהווים (או עלולים להוות) הפרה של דין כלשהו (לרבות על פי צוו איסור פרסום) או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל;
  • לא להציק או להטריד גולשים אחרים ובכלל זה (בין היתר) לא לערוך "משפטי שדה" לגולשים אחרים וכן להימנע מהצעות מגונות לגולשים אחרים;
  • לא להעלות תכנים בעלי אופי גזעני או תכנים שיש בהם כדי להסית לגזענות;
  • לא להפריע או לנסות להפריע להתנהלותו התקינה של האתר;
  • לא להעלות תכנים בעלי אופי בוטה, מגונה, גס או בלתי הולם;
  • לא להעלות תכנים בעלי אופי מאיים;
  • לא להעלות תכנים פורנוגראפיים, תכנים המהווים תועבה או תכנים בעלי אופי מיני בוטה;
  • לא להעלות תכנים שעלולים לפגוע ברגשות הציבור או שיש בהם כדי להעליב;
  • לא להעלות תוכן המהווה פגיעה בפרטיות או חדירה אליה או חומר הפוגע בצנעת הפרט בכל דרך אחרת;
  • לא לפרסם פרטים אישיים של גולשים אחרים, לרבות זהותם של הגולשים (אלא אם כן פרסמו אותה) ופרטי ההתקשרות עימם;
  • לא לאסוף נתונים על גולשים אחרים;
  • לא לכלול כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
  • לא להתחזות לאדם אחר, לגולש/ת אחר/ת או למי מטעם הטורבו העסקי;
  • לא להעלות תוכן שיש בו המרדה או הסתה;
  • לא להעלות תכנים ו/או להפיץ באמצעות משלוח הודעה אלקטרונית ו/או תוכן שמטרתו לעודד מוצר ו/או שירות ו/או להוציא כספים בכל דרך אחרת, שלא על-פי בקשת הנמענים ו/או באופן המוני;
  • לא לכלול תכנים הנוגעים, במישרין או בעקיפין, לשירותי סלולר ו/או לציוד קצה, ו/או לכל סוג של שירות שניתן או יינתן במישרין או בעקיפין על ידי מי ממפעילי הסלולר, אלא אם אושר מראש ובכתב על-ידי מפעיל הסלולר;
  • לא להציף את האתר או כל חלק או שירות בו, בהודעות סרק או בהודעות חוזרות, באופן העלול לפגוע באתר או בשימוש בו;
  • לא לנקוט בכל פעולה מלאכותית כדי לקדם תכנים שלך באתר או כדי לזכות בתחרויות וכדומה;
  • לא לערוך או לפרסם כל פרסום מסחרי, חסות, קידום מכירות, תעמולת בחירות, סקרים או תחרויות, אלא במקומות המיועדים לכך במפורש ככל שישנם ובכפוף ליתר הוראות תקנון זה והוראות הטורבו העסקי;
  • לא להשתמש בשירותי האתר לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים על פי כל דין;
  • לא לחדור לחומר או לקבציי מחשב שלא כדין, או להעביר למחשבים אחרים (לרבות מחשבי הטורבו העסקי) תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים(Worms)  ואנדלים (Vandals),יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכדומה, ולא לבצע כל פעולה אחרת הנוגדת את הוראות חוק המחשבים, התשנ"ה – 1995;
  • לא לפרסם, להציע למכור או להציע להעביר טובין או שירותים למטרות מסחריות או בניגוד לכל דין;
  • לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
  • לא לכלול כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן או כל תוכן אחר אשר נוגד את הוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהוצאו מכוחו;
  • לא להעלות תוכן שהוא שקרי, מטעה או שהסתמכות עליו עשויה לגרום נזק ישיר או עקיף לצד שלישי כלשהו;
  • לא להשתמש באתר על מנת לארגן כל פעילות אשר עשויה לגרום נזק ישיר או עקיף לצד שלישי כלשהו;
  • לא להפנות לכל קישור (link) או לתת כל הפניה אחרת לחומר שפרסומו נאסר לפי מסמך זה;
  • לשמור בסוד ולא לגלות או להעביר, את סיסמאותיך האישיות (בכלל זה שם משתמש/ת וסיסמת כניסה);
  • להימנע מהצבת קישור לאתר אינטרנט אחר, בין באמצעות קישור (LINK) או שתילה (EMBED או כל טכנולוגיה דומה), אשר אינו עומדים בתנאי תקנון זה);
  • ;
  • ככל שהנכם מעוניינים להציב קבצי וידיאו מהאתר – באתר אחר:
   1. 1. הנכם מאשרים שידוע לכם ואתם מאשרים שזכויות היוצרים ביצירות מרפרטואר אקו"ם, ככל שקיימות, הן קניינה של אקו"ם והיוצרים בלבד בכל עת – או קניינן של אגודות לניהול משותף של זכויות יוצרים, שאקו"ם מייצגת בישראל על-פי הסכמים הדדיים עימן, לפי העניין.
   2. 2. הנך מתחייבים שלא להשתמש ביצירה מרפרטואר אקו"ם הלקוחה מהאתר במסגרת ההתקשרות לצורכי בחירות, קידום מכירות, שיווק, חסות, פרסום ו/או פרסומת לכל מוצר, שירות, מותג ו/או לכל שימוש מסחרי אחר; לא להציג יצירה בקשר עם מוצר, מותג או שירות כלשהו ולא ליצור זיקה בינם לבין יצירה – והכול, אלא אם ובמידה שקיבלתם על כך רישיון נפרד בכתב ומראש. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי הנכם רשאים  להציב בשירות שבו תציעו יצירות מרפרטואר אקו"ם ובנגן המדיה של שירות כאמור ("הנגן") פרסומות וחסויות כמקובל באתרי תוכן באינטרנט, בכפוף לכללים הבאים:
    1. תקפידו על הפרדה ברורה, הן חזותית והן קולית, בין כל יצירה מרפרטואר אקו"ם לבין כל פרסומת וחסות;
    2. לא תציבו פרסומות וחסויות בכל דף ומדור בשירות שבו מוצע שימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם, אלא בכפוף לתנאים הבאים:
     1. א. לא תיווצר כל זיקה בין יצירה או יצירות מסוימות מרפרטואר אקו"ם
      לבין המוצר, השירות, או המידע שהם נשוא הפרסומות או החסויות;
     2. ב. לא תציבו פרסומת או חסות קבועה, במדור, או בדף באתר שכל עניינם
      ביצוע של יצירות.
   3. ידוע לכם ואתם מסכימים לכך שאם תרצו להשתמש ביצירה אחת, או יותר מרפרטואר אקו"ם, באופן היוצר זיקה בין היצירה לבין שירות או מוצר כלשהם, יהיה עליכם לבקש רישיון נפרד לכך בכתב ומראש על כל המשתמע מכך.
   4. לא תתירו לכל צד שלישי ליצור קישורית (link) לכל יצירה מרפרטואר אקו"ם שבשירות שאתם מפעילים הלקוחה מהאתר ואם ייוודע לכם כי צד שלישי פעל כאמור לעיל, תנקטו בכל הפעולות הדרושות באופן סביר למניעת הדבר ותודיעו לאקו"ם ולטורבו העסקי מיד את דבר הקישור ואת פרטי אותו צד שלישי. למען הסר ספק, המונח 'קישורית' לא יחול על קישור אשר מחייב כניסה לאתר לצורך צפייה ביצירה.
   5. אתם מצהירים כי הנכם מנהלים את עסקיכם בישראל.
   6. אם הטורבו העסקי מנהלת עבורכם אזור או מדור באתרך, שמהותו תכנים מהשירות, הנכם מתחייבים להציב בעמוד הראשי המשמש לשירות שבו יוצבו לצפייה יצירות מרפרטואר אקו"ם תג html של סמל אקו"ם כפי שיימסר לך על-ידי הטורבו העסקי. לצד סמל אקו"ם תציבי את הכיתוב: "השירות מורשה על ידי "הטורבו העסקי יוזמים בע"מ לפי רישיון אקו"ם". הנכם מתחייבים שלא להסיר את הכיתוב וסמל אקו"ם, לא לשנות את מיקומו או את גודלו כל עוד הנכם מציעים לצפייה יצירות מרפרטואר אקו"ם באמצעות השירות שאתם מפעילים. הנך מתחייבים שלא לעשות כל שימוש אחר בסימני המסחר של אקו"ם ובשמות המסחריים שלה, אלא בכפוף לקבלת הסכמת אקו"ם בכתב ומראש. בתום ההתקשרות עם הטורבו העסקי ו/או עם קבלת דרישת אקו"ם בכתב (לפי המוקדם) תסירו את סמל אקו"ם.
   7. תנאי הרכישה של השירות שלך, או תנאי השימוש בשירות כאמור יכללו סעיפים האוסרים במפורש על המשתמשים להפר זכויות יוצרים ביצירות מרפרטואר אקו"ם או להשתמש בהן לכל צורך אחר מלבד השימוש לו נועדו בהתאם למהות השירות. בכלל זה ייאסר עליהם להשתמש ביצירות מרפרטואר אקו"ם באופן מסחרי.
   8. ידוע לך ואת מאשרת שהשימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם בשירות שאתם מפעילים כפופים להסכם שנחתם בין אקו"ם לטורבו העסקי אך אינו מהווה רישיון נפרד מאקו"ם וזכויותיכם בקשר עם השימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם, ייפסקו מייד עם סיומו של הסכם הרישיון שבין אקו"ם לבין הטורבו העסקי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנכם מתחייבים לפעול בהתאם להנחיות הטורבו העסקי מעת לעת, כדי שלא לגרום לה להפרת החוזה שבינה לבין אקו"ם ו/או להפרת זכויות אקו"ם ביצירות מרפרטואר אקו"ם.
 1. הדין החל וסמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, תקנון זה יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית שתחפצי להביא להכרעה, יובאו לערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז ת"א-יפו בלבד.

 

 

אירועים